top of page

integritetspolicy

Vi inser vikten av att skydda personlig information, och som ett företag som tillhandahåller informationstjänster följer vi efterlevnadsprogram relaterade till skydd av personlig information, hanterar personlig information korrekt och på lämpligt sätt och utför mycket transparenta företagsaktiviteter. .

 

1. Insamling av personlig information

Företaget samlar in nödvändig personlig information för att säkerställa ett smidigt tillhandahållande av olika administrativa procedurer och medlemstjänster. Personuppgifter ska samlas in med lämpliga metoder och medel, och omfattningen ska inte överstiga den gräns som krävs för att uppnå användningssyftet.

2. Användning av personlig information

Personlig information som samlas in av vårt företag kommer att användas i den utsträckning det är nödvändigt för att uppnå syftet med användningen.

 

3. Efterlevnad av lagar och förordningar

Alla tjänstemän och anställda inser vikten av personlig informationsskydd, följer lagen om skydd av personlig information (lag nr 57 av den 30 maj 2003) och andra relaterade lagar och förordningar, och generellt rättvist och lämpligt Vi kommer att hantera personlig information i enlighet med praxis relaterade till hantering av personuppgifter som är erkända som

 

4. Säkerhetshantering av personuppgifter

Vi kommer att vidta rimliga säkerhetsåtgärder, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder vad gäller teknik och organisation mot obehörig åtkomst till personlig information, eller risk för förlust, förstörelse, förfalskning, läckage etc. av personlig information. Vid utläggning av hanteringen av personuppgifter kommer vi dessutom att genomföra lämplig tillsyn för att säkerställa säkerhetshanteringen av personuppgifter.

 

5. Kontinuerlig förbättring av efterlevnadsprogrammet

För att upprätthålla en korrekt hantering av personuppgifter i framtiden kommer vi kontinuerligt att se över och förbättra efterlevnadsprogrammet för skydd av personuppgifter som svar på förändringar i vårt affärsinnehåll, lagar och regler kring vår verksamhet, sociala miljö etc. Att göra .

 

6.Utlämnande och rättelse av personlig information

I händelse av att en individ eller hans/hennes ombud begär avslöjande, rättelse, upphävande av användning eller förfrågan om syftet med användningen av personlig information som innehas av företaget, kommer företaget att verifiera personens identitet i enlighet med föreskrivna procedurer och vi kommer att svara så snabbt som möjligt.

Etablerat 29 september 2016


Kongo Co., Ltd.
Representativ direktör Sayuri Okamoto

Avslöjande ärenden baserat på "Personal Information Protection Act"

Som en del av våra ansträngningar att skydda personlig information kommer vi att lägga upp de artiklar som ska lämnas ut till kunder baserat på "lagen om skydd av personlig information" enligt följande, så kontrollera det.

1. Namn på företagare som hanterar personuppgifter

Kongo Co., Ltd.

2. Syfte med användning av personlig information

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål i vår affärsverksamhet (distribution av digitalt innehåll, affiliate/internetreklamverksamhet, informationskommunikationsverksamhet, videoproduktion och försäljning).

(1) Tillhandahållande av innehållstjänster, informationsdistributionstjänster, informationsbehandlingstjänster m.m.

(2) Tillhandahållande av information via e-post, direktreklam m.m.

(3) Tillhandahållande av kundservice och eftermarknadsservice

(4) Fakturering av olika avgifter, hantering av faktureringsinformation och skydd av anspråk

(5) Undersökning och utveckling av nya produkter och tjänster

(6) Genomförande av utlottningar, kampanjer, etc.

(7) Utveckling, drift, underhåll, försäljning och uthyrning av programvara

(8) Konsulttjänster relaterade till användningen av informationsdistributionstjänster och system

(9) Marknadsundersökningar och andra forskningsstudier

(10)Förslag och vägledning om produkter och tjänster som tillhandahålls av anslutna företag

(11) Skapande av statistiska siffror för ledningsanalys och användning av analysresultat

(12) Svara på förfrågningar om utlämnande etc. baserat på lagen om skydd av personuppgifter

(13) Hantering av avtalsrelationer med affärspartners

(14) Delad användning som beskrivs i 3. nedan

(15) Tillhandahållande till tredje part för de ändamål som beskrivs i 4. nedan

3. Frågor om sambruk

Vi kan komma att gemensamt använda dina personuppgifter med närstående företag. I detta fall kommer vi att ansvara för hanteringen av dina personuppgifter.

 

4. Tredje parts bestämmelse

Vi kommer inte att tillhandahålla personlig information till tredje part utan samtycke.

(1) När du tar emot en begäran baserad på lagar och förordningar.

(2) När vägran att lämna personuppgifter skapar ett problem mot allmänintresset och det är svårt att få kundens samtycke.

(3) När det är nödvändigt att samarbeta med en nationell myndighet, lokal offentlig enhet eller en part som har anförtrotts av dem för att utföra de ärenden som föreskrivs i lagar och förordningar, och med kundens samtycke, dessa ärenden När det finns en risk för att hindra utförandet av

 

5. Ärenden om tillvägagångssätt för att bemöta begäran om utlämnande m.m.

När det gäller de personuppgifter som finns hos vårt företag, när det finns en begäran från personen själv eller dennes ombud att avslöja, korrigera, radera, avbryta användningen, fråga om syftet med användningen etc., kommer vi att svara så snart som rimligen är möjligt.

(1) Var ska man lämna in begäran om utlämnande osv.

Vänligen kontakta oss.

(2) Handlingar som krävs för att begära utlämnande m.m.

1. Blankett för begäran om avslöjande som föreskrivs av vårt företag (skickat från vårt företag)

2. En kopia av ett id-kort utfärdat av en offentlig institution (körkort, pass, grundläggande invånarregistreringskort)

3. Vid en begäran från ett ombud, ett dokument som bekräftar att ombudet har behörighet utöver ovanstående 1.2.

(3) Avgift för utlämnande m.m.

För varje begäran, överför 1 620 yen (varav 120 yen inklusive konsumtionsskatt) till bankkontot som anges i formuläret för begäran om avslöjande. Dessutom, om avgiften är otillräcklig, eller om vi inte kan bekräfta att avgiften har överförts, kommer vi att kontakta dig om detta.

(4) Metod för att svara på begäran om utlämnande m.m.

Vi kommer att svara genom att posta ett dokument till den adress som anges i formuläret för begäran om utlämnande av den person som gjort begäran om utlämnande etc. eller dennes ombud.

(5) När begäran om utlämnande etc. inte efterkomms

I följande fall kommer vi att meddela dig om skälen till att vi inte svarar på förfrågningar om utlämnande osv. Dessutom kommer en föreskriven avgift att tas ut även vid sekretess.

1. När det finns risk att skada personens eller tredje parts liv, kropp, egendom eller andra rättigheter och intressen

2. När det finns risk för betydande hinder för ett korrekt genomförande av vår verksamhet

3. När det bryter mot andra lagar och förordningar än lagen om skydd av personuppgifter

4. När personens identitet inte kan bekräftas

5. När ombudets fullmakt inte kan bekräftas

6. När det inte finns skäl att efterkomma begäran om utlämnande m.m.

bottom of page