top of page

användarvillkor

Artikel 1 Allmänna bestämmelser

(1) Detta avtal gäller digitaliserade bilder, videor, musik, böcker, programvara etc. (hädanefter kallad "denna tjänst") genom nedladdning eller streaming.

(2) Tjänsten inkluderar innehåll som tillhandahålls av företaget och innehåll som tillhandahålls av tredje part (hädanefter kallade "innehållsleverantörer").

(3) Användare av denna tjänst ska använda denna tjänst i enlighet med detta avtal och andra avtal, regler, riktlinjer etc. som fastställts av vårt företag (hädanefter gemensamt kallat "detta avtal, etc."). Dessutom ska innehållet som tillhandahålls av innehållsleverantören användas i enlighet med de villkor, regler, riktlinjer etc. som anges av innehållsleverantören utöver detta avtal.

 

Artikel 2 Verkställande av dessa villkor etc.

När en användare registrerar sig som medlem av "HIME.CITY" eller använder denna tjänst, ska användaren anses ha accepterat dessa Villkor etc. och ska träda i kraft.

Artikel 3 Behörighet

(1) Användningen av denna tjänst är begränsad till individer. Det kan inte användas av företag eller andra organisationer.

(2) Det är förbjudet att använda denna tjänst av personer under 15 år eller de som inte har tillåtelse att se den enligt lagarna i bostadsområdet. Om du ger en felaktig bild av din ålder och besöker webbplatsen kan du bli straffad enligt lagarna i det land eller den region du tillhör.

Artikel 4 Personlig information om användare

All personlig information om användare som företaget erhåller genom denna tjänst ska hanteras av företaget i enlighet med föreskriven personuppgiftsskyddspolicy och användaren ska samtycka till detta.

Artikel 5 Förbud mot överföring

Användaren får inte överlåta, leasa, låta en tredje part acceptera, eller pantsätta eller på annat sätt pantsätta, hela eller delar av användarens status, rättigheter eller skyldigheter till en tredje part.

Artikel 6 Användningsavgifter m.m.

(1) Användningsavgifter för Tjänsten, individuella innehållspriser, beräkningsmetoder etc. bestäms separat av företaget eller innehållsleverantören.

(2) Användaren ska betala användningsavgiften och andra skyldigheter med kreditkort, insättning eller någon annan betalningsmetod som utsetts av företaget.

(3) Användningsavgifter, avgifter, insättningar och andra belopp som betalats av användaren till företaget ska inte återbetalas av någon anledning.

Artikel 7 Kreditkort

Om användaren väljer att betala med kreditkort ska användaren följa bestämmelserna i följande punkter.

1. Användaren ska betala användningsavgiften och andra förpliktelser med ett kreditkort i användarens namn utfärdat av det kreditkortsföretag som utsetts av företaget eller betalningsbyrån.

2. Vid den tidpunkt då utfärdaren av kreditkortet som används av användaren godkänner betalningen med kreditkortet, kommer avtalet mellan företaget eller innehållsleverantören och användaren att ingås, och användaren kommer att tillåtas använda innehållet rättigheter beviljas. Efter detta kan användaren inte säga upp avtalet.

3. Om en tvist uppstår mellan användaren och kreditkortsföretaget ska användaren lösa den på eget ansvar och företaget ska inte hållas ansvarigt.

Artikel 8 Deposition

(1) Användaren kan lägga till en insättning i förväg via banköverföring eller en metod som utsetts av företaget och använda tjänsten inom insättningens saldo. Användaren kan inte använda tjänsten utöver saldot av insättningen.

(2) Om användaren väljer att betala med insättning ska användaren följa bestämmelserna i följande punkter.

1. Vid den tidpunkt då användaren gör en betalning med insättningen ingås ett avtal mellan användaren och företaget eller innehållsleverantören, och användaren kommer att ges rätten att använda innehållet och tjänsterna. Efter detta kan användaren inte säga upp avtalet.

2. Företaget ska behålla depositionen i två år från användarens senaste likviddag. Om det har gått två år utan att depositionen har utnyttjats ska användaren anses ha övergett rätten att deponera och depositionen kan ogiltigförklaras efter Bolagets gottfinnande.

Artikel 9 PPV och månatligt schablonsystem

(1) Det finns två typer av denna tjänst, PPV och månadsvis schablonsystem, beroende på tjänstetillhandahållandemetod och faktureringsmetod.

(2) PPV är en tjänst som sluter ett köpekontrakt för varje innehåll mellan företaget eller en innehållsleverantör och användaren, och tillhandahåller nedladdning eller streaming av innehållet under en förutbestämd period för varje innehåll. Avgifter faktureras från fall till fall. -case base (en metod där användningsavgiften som bestäms för varje innehåll endast debiteras en gång varje gång innehållet köps).

(3) Ett månatligt schablonsystem är en tjänst som sluter ett kontinuerligt tjänsteanvändningsavtal mellan företaget eller en innehållsleverantör och användaren, och tillhandahåller heltäckande nedladdning eller streaming av flera innehåll, och är ett månatligt schablonsystem. Fakturering av användningsavgiften utförs genom återkommande fakturering (en metod för att automatiskt fakturera användningsavgiften som bestäms för varje månadsprogram var 30:e dag).

(4) Vid ändring av den månatliga schablonavgiften kan användaren använda den nya avgiften genom att slutföra avbokningsförfarandet (artikel 10.1) och underteckna ett återköpsavtal. Eftersom vi har ett betalningsföretag däremellan kan vi inte ändra priset på köpeavtalet när det väl ingåtts med användaren.

Artikel 10 Återkommande fakturering för månadsvis schablonbeloppssystem

(1) Om användaren vill avsluta användningen av månadsprogramtjänsten, ska användaren på eget ansvar följa det föreskrivna förfarandet för att avsluta användningen av tjänsten för varje månadsprogram (nedan kallat "avbokning" förfarande"). ) ska utföras senast dagen före nästa faktureringsdatum. Om en användare faktureras för användningsavgifter relaterade till det månatliga schablonsystemet på grund av användarens underlåtenhet att slutföra avbokningsförfarandet, måste användaren betala användningsavgiften. ska inte hållas ansvarig.

(2) I det fall företaget debiterar användaren kontinuerligt, om betalningen inte kan göras med den betalningsmetod som användaren valt i förväg på grund av otillräckligt saldo, utgångsdatum eller andra skäl, kan företaget göra betalning med en annan betalning kan testas igen och användaren samtycker till detta. Om fortlöpande fakturering genomförs framgångsrikt genom att försöka betala igen, ska tillhandahållandet av tjänster under det månatliga schablonbeloppet fortsätta.

(3) Om betalningen inte kan prövas på nytt enligt punkt 2, om den löpande faktureringen av användningsavgiften misslyckas, eller om användaren utför avbokningsförfarandet enligt punkt 1, ska företagets tillhandahållande av tjänsten omedelbart avslutas, och Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller nackdelar som användaren ådrar sig till följd av detta.

(4) Enligt det månatliga schablonbeloppssystemet, även om tillhandahållandet av innehåll är avstängt (oavsett orsak) mitt under den förutbestämda användningsperioden, eller om användaren utför avbokningsproceduren, den månatliga schablonbeloppsavgiften ska inte reduceras alls (inklusive avbokning inom 30 dagar).

Artikel 11 Användning av innehåll m.m.

(1) Upphovsrätter, varumärkesrättigheter, immateriella rättigheter och alla andra rättigheter relaterade till programvara, filer, e-postmeddelanden eller information som tillhandahålls användare i samband med innehåll och denna tjänst (hädanefter kallad "inlämningar"). Rättigheterna tillhör företaget, innehållsleverantörer, författare, etc. Tillhandahållandet av denna tjänst överför inte dessa rättigheter till användaren, och användaren förvärvar inga andra rättigheter än de rättigheter som uttryckligen beviljas i detta avtal.

(2) Användaren får endast använda det tillhandahållna materialet inom ramen för personlig användning som tillåts enligt upphovsrättslagen på en dator eller enhet som ägs och hanteras av användaren. Användaren kan, på eget ansvar, säkerhetskopiera Erbjudandena som förberedelse för skada på datorn eller ominstallation av operativsystemet. Detta gäller dock inte det tillhandahållna materialet som är föremål för hantering av digitala rättigheter (DRM) eller kopieringsskydd.

(3) Utöver omfattningen av personlig användning som tillåts i de två föregående styckena, kan användaren ändra, anpassa, reproducera, distribuera, överföra, låna ut, överföra till andra som använder Internet eller andra nätverk, eller distribution (inklusive offentlig överföring och tillgängliggörande för överföring), skapande av härledda verk med användning av hela eller delar av det tillhandahållna materialet och andra handlingar som gör intrång i rättighetsinnehavarnas rättigheter är förbjudna. Dessutom ska användaren inte bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller på annat sätt analysera källkoden för den tillhandahållna produkten.

(4) Företaget ska inte hållas ansvarigt för några skador eller tvister som uppstår till följd av Användarens överträdelse av de skyldigheter som anges i föregående stycken. Dessutom, om företaget, innehållsleverantörer, författare eller andra tredje parter lider skada på grund av sådana skäl, är användaren ansvarig för att ersätta sådan skada.

Artikel 12 Utrustning m.m.

(1) Användare ska förbereda, på egen bekostnad och ansvar, datorer, enheter, kommunikationsutrustning, programvara, media och all annan nödvändig utrustning som behövs för att använda tjänsten. Denna tjänst ska göras tillgänglig. Dessutom ska du få åtkomst till "HIME.CITY" via internetanslutningstjänsten från vilken teleoperatör som helst på din egen bekostnad och ditt ansvar.

(2) Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuell otillgänglighet av Tjänsten på grund av användarens kommunikationsmiljö, linjestatus, datorproblem, etc.

Artikel 13 Användarnas ansvar

(1) Användaren ska vara fullt ansvarig för alla åtgärder som han/hon själv vidtar med hjälp av denna tjänst och resultaten av dessa.

(2) Om användaren bryter mot dessa villkor etc., eller avsiktligt eller av oaktsamhet orsakar skada på företaget, innehållsleverantörer, författare eller andra tredje parter vid användningen av denna tjänst, kommer vi att kompensera för skadan med ansvar och kostnad.

Artikel 14 Återkallande

(1) Användare ska kunna avsluta användningen av denna tjänst och avbryta medlemskapsregistrering (hädanefter kallat "uttag") efter egen vilja. En användare som vill avbryta medlemskapet ska slutföra proceduren med det föreskrivna onlineformuläret.

(2) I händelse av att användaren har utgått från medlemskap i enlighet med punkt 1, kommer användarens ID och lösenord omedelbart att ogiltigförklaras. Efter detta datum kommer innehåll licensierat med Digital Rights Management (DRM) inte längre att vara tillgängligt.

(3) Även om användaren har utgått från medlemskapet i enlighet med punkt 1, kommer användningsavgiften, priset, depositionen och andra pengar som redan betalats av användaren inte att återbetalas.

Artikel 15 Förbud

När du använder denna tjänst är användaren förbjuden från de handlingar som anges i följande punkter.

1. Handlingar som bryter mot lagar, allmän ordning och moral, eller dessa användarvillkor.

2. Kommersiell verksamhet, användning i vinstsyfte och användningshandlingar i förberedelsesyfte.

3. Överföring av skadliga datorprogram till vår server, handlingar av obehörig åtkomst till vår server.

4. Utger sig att vara en tredje part för att använda tjänsten, eller ange falsk information.

5. Handlingar som gör intrång eller kan göra intrång i immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och varumärkesrättigheter för företaget, innehållsleverantörer, författare och andra tredje parter.

6. Handlingar som diskriminerar eller förtalar företaget, innehållsleverantörer, författare eller andra tredje parter, eller skadar deras rättigheter, heder eller trovärdighet.

7. Utöver ovanstående punkter, alla handlingar som stör driften och användningen av denna tjänst.

 

Artikel 16 Avbrytande av användning

(1) Om företaget fastställer att en användare faller under något av följande, kan företaget ogiltigförklara användarens ID och lösenord och avbryta tillhandahållandet av tjänsten utan föregående meddelande eller efterfrågan. Vi antar att vi kan.

1. Vid brott mot dessa Villkor m.m.

2. När ID och lösenord används illegalt.

3. När användaren försenar fullgörandet av de skyldigheter som användaren bär på företaget eller vägrar att betala.

4. När användningen av kreditkortet eller betalkontot som anges av användaren avbryts av ett kreditkortsföretag, betalningsbyrå, etc.

5. Om det fastställs att det inte finns några bevis för att medlemmen har använt denna tjänst i två år från det datum då någon tjänst användes.

6. Utöver ovanstående punkter, när det finns ett betydande hinder för utförandet av verksamhet relaterade till denna tjänst, eller det finns en risk att göra det.

(2) En användare vars användning har avbrutits på grund av varje punkt i punkt 1 kommer att förlora fördelen av tid och kommer att vara ansvarig för alla skulder till företaget, såsom användningsavgifter och andra skulder som uppstår vid den tidpunkten. genomförde.

(3) Företaget ska inte hållas ansvarigt för några skador eller nackdelar som användaren ådrar sig på grund av avstängning av användning på grund av varje punkt i punkt 1.

(4) Även om användningen avbryts på grund av varje punkt i punkt 1, kommer användningsavgiften, priset, depositionen och andra pengar som redan betalats av användaren inte att återbetalas.

(5) Företaget är inte skyldigt att förklara orsaken till avstängning av användning för användare som har stängts av på grund av varje punkt i punkt 1.

Artikel 17 Friskrivningsklausul

(1) Företaget kan ändra, lägga till, stänga av eller avsluta hela eller delar av Tjänsten och kan ändra eller radera innehåll utan föregående meddelande till Användaren. Även om användaren lider någon skada eller nackdel på grund av detta, kommer företaget inte att hållas ansvarigt av någon anledning.

(2) Företaget ska säkerställa att innehållet som tillhandahålls av Tjänsten är sant eller falskt, korrekt, användbart, tillförlitligt, lagligt, inte innehåller skadliga program som virus och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. några garantier angående detta.

(3) Företaget kan förse användare med information och råd vid behov, men företaget ska inte hållas ansvarigt för detta.

(4) För att kunna använda denna tjänst i gott skick, när man utför regelbundet eller nödunderhåll av systemet, när belastningen är koncentrerad på systemet, när det inträffar en olycka såsom ett systemfel, kan tjänsten avbrytas. Bolaget fastställer att driften kommer att hindras, om det blir nödvändigt för att säkerställa användarens säkerhet, om det sker en ändring av lagarna relaterade till driften, om Bolaget får ett förfogande baserat på myndighetsutövning, eller annat nödvändigt. det fastställs att det finns, utan att meddela användaren i förväg, vi kommer att kunna vidta nödvändiga åtgärder såsom att avbryta eller avbryta tillhandahållandet av hela eller delar av denna tjänst. Även om användaren lider någon skada eller nackdel på grund av detta, kommer företaget inte att hållas ansvarigt av någon anledning.

(5) Företaget ska inte hållas ansvarigt för några skador som orsakats av systemavbrott, fördröjning, annullering, dataförlust, obehörig åtkomst till data eller andra skador som orsakas användare i samband med denna tjänst på grund av fel på kommunikationslinjer eller datorer. ska inte hållas ansvarig.

Artikel 18 Revidering etc. av dessa villkor

(1) Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa villkor på lämpligt sätt utan föregående meddelande till användaren.

(2) I händelse av att villkoren revideras, ska företaget omedelbart meddela användaren om revideringen genom att publicera den på en avsedd webbsida inom tjänsten, och de reviderade villkoren ska publiceras från det att inlägget görs. gäller dig.

Artikel 19 Tillämplig lag

Japans lagar ska tillämpas på utformningen, effektiviteten, utförandet och tolkningen av dessa villkor.

Artikel 20 Överenskommen jurisdiktion

Tokyo District Court eller Tokyo Summit Court ska vara exklusiv jurisdiktion i första instans för eventuella tvister som rör dessa villkor.

Kompletterande bestämmelse

Detta avtal kommer att tillämpas från den 1 oktober 2016.

[Ikraftträdandedatum: 29 september 2016]

bottom of page